torstai 27. kesäkuuta 2013

Kolesterolilääkkeiden tehoa yliarvioidaan

Noin 700 000 suomalaista käyttää veren kolesterolitasoa alentavaa lääkitystä. Eräiden tavoitteiden mukaan jokaisen suomalaisen kolesterolitason tulisi olla alle viiden. Nykyiset kolesterolilääkkeet alentavat kolesterolitasoa tehokkaasti, mutta suojaavat sairastumiselta kuitenkin huonosti erityisesti ennestään terveiltä henkilöiltä. Tämä ristiriita johtuu kolesterolilääkkeiden vähäisestä vaikutuksesta hapettuneen kolesterolin määrään. Nimenomaan hapettunut kolesteroli on vaarallista. Kun nykyisenkaltaiset kolesterolilääkkeet tulivat markkinoille, niiden uskottiin alentavan myös hapettunutta kolesterolia.
”Huono” eli LDL-kolesteroli hapettuu sitä herkemmin, mitä pidempään se kiertää verenkierrossa. Maksasolujen pinnassa sijaitsevat LDL-reseptorit vähentävät hiukkasten hapettumisriskiä. Naiset tuottavat lisääntymisikäisinä estradiolia, joka vaikuttaa LDL-reseptoreiden määrää suurentavasti. Tämän vuoksi korkeatkaan kolesteroliarvot eivät aiheuta naisille suurta sairastumisen vaaraa. Vuodesta 1987 kolesterolin alentamiseksi käytetyt statiinit vähentävät maksasolujen kolesterolituotantoa, mutta eivät lisää elintärkeiden LDL-reseptoreiden määrää.
Statiineihin kohdistui valtavia odotuksia, kun ensimmäinen statiini, lovastatiini, sai myyntiluvan USA:ssa vuonna 1987. Tuolloin pidettiin itsestään selvänä, että maksasolujen kolesterolituotannon vähentymisestä seuraa LDL-reseptoreiden määrän lisääntyminen, ts. saadaan samalla lääkkeellä tehokas kaksoisvaikutus. Hapettunutta kolesterolia verenkierrosta poistavat LDL-reseptorit olivat erityisen mielenkiinnon kohteena niiden keksijöille vuonna 1985 myönnetyn Nobel-palkinnon vuoksi. Ei siis ole ihme, että tuoreiden nobelistien myönteisellä näkemyksellä uusia kolesterolilääkkeitä kohtaan oli valtava markkina-arvo. Nobelistit Brown ja Goldstein olivat jo vuonna 1983 julkaisseet kuudella potilaalla tehdyn tutkimuksen, jossa he pyrkivät osoittamaan lovastatiinin lisäävän LDL-reseptoreiden määrää. Koehenkilöjoukko oli todella pieni, joten tulokset jäivät laihoiksi.
Lääketieteellisessä Circulation – lehden artikkelissa vuonna 1987 nobelistit kuitenkin hehkuttivat juuri myyntiluvan saanutta lovastatiinia omiin tutkimustuloksiinsa nojautuen. Monet kuitenkin jo tuolloin epäilivät nobelistien kolesterolilääkkeitä koskevia näkemyksiä. Jopa Circulation- lehden samassa numerossa oli raportti, jossa Brownin ja Goldsteinin tutkimustulos tyrmättiin. Statiinien mahdollista vaikutusta LDL-reseptoreihin ei ole myöhemminkään voitu osoittaa. Nobelistien oman tutkimusnäytön liioittelu toi statiineille ansiotonta arvonnousua. Myöhemmät tutkimustulokset ovat osoittaneet statiinien terveysvaikutukset huomattavasti odotettua vaatimattomammaksi ja usein statiiniesta on potilaille enemmän haittaa kuin hyötyä. Laajoissa useita tutkimuksia yhdistävissä meta-analyyseissä ei statiineilla ole todettu tilastollisesti merkitsevää vaikutusta ennestään terveiden henkilöiden kuolleisuuteen.